Ennen hautausta hoidettavat asiat

 • Tiedottaminen: työnantaja, taloyhtiö, kerhot, yhdistykset, pankki, vakuutusyhtiö
 • Kuolintodistus: Sairaala hoitaa virkateitse ilmoituksen maistraattiin. Vainajan lähiomaisella, tai muulla hänen läheisellään on oikeus saada jäljennös kuolintodistuksesta hautausluvan allekirjoittaneelta lääkäriltä.
 • Lupa hautaamiseen: Luvan allekirjoittaa joko viimeksi hoitanut, tai ruumiinavauksen suorittanut lääkäri ja se on toimitettava sen hautausmaan omistajalle (kirkkoherranvirastoon), jonka hautausmaahan vainaja haudataan. Jos vainaja tuhkataan, hautauslupa toimitetaan krematorioon. Hautausluvan toimittamisen voi hoitaa joko hautaustoimisto, tai omaiset itse.
 • Virkatodistukset: Virkatodistukset esimerkiksi pankki- tai muiden sellaisten asioiden hoitoa varten saa siltä rekisteriviranomaiselta, jossa vainaja oli kirjoilla kuolinhetkellään.
 • Hautapaikka: Uusi paikka tai vanha sukuhauta; tilattava haudan avaus.
 • Liputus: Kuolinpäivänä ja hautauspäivänä
 • Lehti-ilmoitus: Mihin lehtiin, ilmestymisaika (etukäteen kutsuttuna, vai jälkikäteen, sekä tekstin suunnittelu.
 • Kutsut hautajaisiin: Kutsuttavat henkilöt, teksti, painatus, postitus
 • Kantajat: Tarvitaan yleensä kuusi henkilöä, jos arkku saatetaan ulos kappelista.
 • Siunaustilaisuus: Aika, paikka, pappi tai muu puhuja: Ohjelmat suorittajat, virret. Painettu ohjelmalehtinen.
 • Muistotilaisuus: Paikka, tarjoilu, henkilömäärän arviointi, ohjelma, adressien lukija.
 • Kukat: Kappelin koristelu, arkkulaite, henkilökohtaiset kukkalaitteet, muistotilaisuuden koristelu, uurnan koristelu.
 • Uurnan hautaus: Selvitettävä milloin tuhkaus tapahtuu, sekä sovittava uurnanlaskuaika.
 • Valokuvaus: Tarvittaessa valokuvaajan tilaaminen.
 • Saattoväen kuljetus: Ajo-ohjeet, sekä muu opastus.

 

 • Majoitus: Tarvittaessa pitkämatkalaisten huonevaraukset.


Hautauksen jälkeen hoidettavat asiat

 • Vakuutukset: Työnantajan ryhmähenkivakuutus, yksityiset henki- ym. vakuutukset.
 • Perhe-eläke: Kansaneläkelaitos, työeläkkeet.
 • Hautamuistomerkki: Nimen kaiverrus tai mahdollisesti uusi muistomerkki.
  Hautaustoimistosta saa tietoja eri mahdollisuuksista.
 • Sukuselvitys: Sukuselvitys perunkirjoitusta varten tulee hankkia kaikista niistä rekistereistä, joissa vainaja on ollut kirjoilla 15 ikävuoden jälkeen.
 • Testamentti: Selvitettävä, onko vainaja ilmaissut viimeisen tahtonsa testamentilla.
 • Perunkirjoitus: Vainajan sukuselvitys, kuolinpesän tilien saldot (myös lesken), luettelo arvopapereista ja muusta omaisuudesta, luettelo lainoista ja muista veloista. Perunkirjoitus on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä.

 

 • Osoitteenmuutokset, tilausten irtisanomiset: Puhelin, sähkö, asunto, lehdet, tv-lupa, posti, kirjasto, autorekisterikeskus ym.


Ohjeita perunkirjoitusta varten

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Toimitus on syytä laittaa vireille ajoissa, koska erinäisten asiakirjojen hankkiminen saattaa viedä aikaa. Näin vältytään mahdollisilta lykkäyshakemuksilta.

Perunkirja on pesänselvitystä ja perinnönjakoa palveleva omaisuusluettelo, mutta se on myös veroilmoitus, jonka avulla veroviranomaiset määräävät mahdolliset perintöverot.

Perunkirjan toimitusvelvollisuus on pesän osakkailla. Perunkirjoitusta toimittamaan on valittava kaksi uskottua miestä, joiden tehtävänä on arvioida pesän omaisuus. Pesän ilmoittaja antaa toimitusta varten tarvittavat tiedot. Ilmoitusvelvollisuus on sillä, joka on pesän tilaan parhaiten perehtynyt.

Perunkirjaan merkittävät tiedot

Perunkirjaan merkitään henkilöä koskevat tiedot sekä pesän osakkaat, samoin ns. toissijaiset perilliset. Perittävän, sekä lesken varat ja velat merkitään kuolinpäivän tilanteen mukaan. Perunkirjasta on käytävä ilmi, onko puolisoilla ollut avio -oikeus toistensa omaisuuteen. Mikäli perittävä oli eläessää! n tehnyt testamentin tai antanut ennakkoperintöä tai suurehkoa lahjaa, tämä merkitään perunkirjaan.

Yleisimmin tarvittavat asiakirjat

 • Perittävän sukuselvitys (virkatodistukset)
 • Selvitys kiinteästä omaisuudesta (lainhuutotodistus tai lainhuudatuspöytäkirja)
 • Saldoilmoitukset perittävän ja puolison pankkitileistä
 • Testamentti ja avioehtosopimus, jos tällaisia on tehty
 • Selvitys perittävän antamista lahjoista tai ennakkoperinnöistä
 • Aikaisemmin kuolleen puolison perunkirja
 • Selvitys hautauskuluista (myös varaus hautakiveä varten)
 • Mahdolliset muut kuolinpäivänä maksamatta olleet laskut

Tarvittavat asiakirjat ovat aina tapauskohtaisia, mutta edellä olevat ovat tärkeimmät. Muut toimenpiteet, kuten esimerkiksi perinnönjaon tarpeellisuus, on aina harkittava erikseen.